Posts in Eğitim Yazıları

Teog’da Google Hafızasını Ölçüyoruz

Ortaöğretime geçiş sınavı TEOG’un sonuçları geçen cuma açıklandı. New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim ve İstatistik Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Şirin’le TEOG’u, Türkiye eğitim sistemini ve eksikliklerini konuştuk.

PISA uzmanı Selçuk Şirin Eğitimdeki Yanlışları Anlattı

Ül­ke gün­de­min­de eği­tim, dai­ma si­ya­se­tin göl­ge­sin­de ka­lı­yor. Po­li­ti­ka­cı­lar, öğ­ren­ci­le­rin ‘na­sıl bir Tür­ki­ye­’ için ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni pek sor­gu­la­mı­yor. Bü­yük laf­lar et­me­ye ge­rek yok. Eği­tim sis­te­mi­mi­zi sık sık de­ğiş­tir­sek de ya­rı­nın li­der kad­ro­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek­te zor­la­nı­yo­ruz. Çün­kü “ve­ri­ye da­ya­lı­” öl­çüm­ler­le ha­re­ket et­mi­yo­ruz. Eğer böy­le yap­say­dık, Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı­’n­da (PI­SA) 15 yaş gru­bun­da son ya­pı­lan ölç­me­ler­de Türk öğ­ren­ci­ler, fen ders­le­rin­den “sı­fı­r” çek­mez, ma­te­ma­tik­te de yüz­de 1’ler­de kal­maz­dı. 65 ül­ke prog­ram­da Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı (OECD) ta­ra­fın­dan 2000’den bu ya­na her 3 yıl­da bir ya­pı­lan PI­SA sı­nav­la­rı, öğ­ren­ci­le­rin oku­ma be­ce­ri­le­ri, ma­te­ma­tik ve fen alan­la­rın­da­ki okur ya­zar­lı­ğı­nı… Read More