Posts in Güncel Yazılar

Yol Ayrımında Türkiye 8’inci Baskıyı Yaptı!

New York Üniversitesi’nde (NYU) istatistik ve davranış bilim alanında öğretim görevlisi olan Şirin, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi araştırmacılardan biri… Son dönemde bütün Dünya’yı etkisi altına alan veri analizi konusunda sayılı uzmanlardan olan Selçuk Hoca, gelir dağılımı, eğitim ve sosyo-politik gündem gibi kritik konuları özgün bir bakış açısıyla irdeliyor. ‘Siyasal analiz, verilerden bağımsız bir spor değildir’ ifadesinden de anlaşılacağı gibi bütün tartışmayı verilere dayalı yapıyor. Bu açıdan Türkiye’de büyük bir açığı kapatan eser, okuyuculara hem bugünün hem de geleceğin Türkiye’sini ‘okuma’ fırsatı sunuyor. Kitabı seçkin kitapçılarda ve bu linkte bulabilirsiniz.

Ekonominin İtici Gücü Ne Kadar Eğitimli?

Yapılması gereken temel şey veriye dayalı eğitim reformu pratiğini hayata geçirmektir. Veriye dayalı reform, öncelikle ve mutlak surette reform girişimine sistematik bir yaklaşımı zorunlu kılar. Bu yaklaşımla sorun tespitinden çözüm arayışına, çözüm alternatiflerin etkinlik analizine her aşamada kararlar; verilerle ve hesap verebilirlik ilkesiyle alınır.

Teog’da Google Hafızasını Ölçüyoruz

Ortaöğretime geçiş sınavı TEOG’un sonuçları geçen cuma açıklandı. New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim ve İstatistik Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Şirin’le TEOG’u, Türkiye eğitim sistemini ve eksikliklerini konuştuk.

PISA uzmanı Selçuk Şirin Eğitimdeki Yanlışları Anlattı

Ül­ke gün­de­min­de eği­tim, dai­ma si­ya­se­tin göl­ge­sin­de ka­lı­yor. Po­li­ti­ka­cı­lar, öğ­ren­ci­le­rin ‘na­sıl bir Tür­ki­ye­’ için ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni pek sor­gu­la­mı­yor. Bü­yük laf­lar et­me­ye ge­rek yok. Eği­tim sis­te­mi­mi­zi sık sık de­ğiş­tir­sek de ya­rı­nın li­der kad­ro­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek­te zor­la­nı­yo­ruz. Çün­kü “ve­ri­ye da­ya­lı­” öl­çüm­ler­le ha­re­ket et­mi­yo­ruz. Eğer böy­le yap­say­dık, Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı­’n­da (PI­SA) 15 yaş gru­bun­da son ya­pı­lan ölç­me­ler­de Türk öğ­ren­ci­ler, fen ders­le­rin­den “sı­fı­r” çek­mez, ma­te­ma­tik­te de yüz­de 1’ler­de kal­maz­dı. 65 ül­ke prog­ram­da Eko­no­mik İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı (OECD) ta­ra­fın­dan 2000’den bu ya­na her 3 yıl­da bir ya­pı­lan PI­SA sı­nav­la­rı, öğ­ren­ci­le­rin oku­ma be­ce­ri­le­ri, ma­te­ma­tik ve fen alan­la­rın­da­ki okur ya­zar­lı­ğı­nı… Read More

Siyasal analiz, verilerden bağımsız bir spor değildir!

SELÇUK ŞİRİN* Türkiye’de siyasete dair iki temel yanılgı var. İlk olarak bizde siyasal analiz verilerden bağımsız bir spor. İkinci olarak sosyolojik çerçeveye hapsedilmiş birkaç sloganla karmaşık bir süreci anlamaya çalışıyoruz. Oysa siyasal tercih bir davranış ve bu davranşı araştıran bir bilim dalı var. Önümüzdeki seçime dair notlarımı paylaşarak ne demek istediğimi anlatayım. SAĞIN MUTLAK HÂKİMİYETİ KIRILIYOR MU!   Türkiye’de son 65 yılda yapılan hiçbir seçimde sağ adına sandığa giden partilerin oyu yüzde 58’in altına düşmedi. Daha da önemlisi aşağıdaki tabloda özetlediğim gibi sağ partiler ile sol partiler arasındaki oy makası… Read More

6 Ayda İktidar Hayal Değil

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin, “CHP lider avantajını kullanabilir ve eğitimsiz gençlere yönelik kampanya yürütürse haziranda iktidar olur” diyor.

Turkish Youths Have Multiple Identities

In a recent study about the political identities of Turkish youths, Selçuk Şirin finds that Kurdish youths feel more discriminated against than other Turkish youths, whereas young Armenians in Turkey do not feel more political pressure than Turks of the same age. Jan Felix Engelhardt spoke to the New York-based professor of applied psychology about his findings